Bergen 05.11.2004
 

Bergen kommune underslo viktige fakta


I en søknad til Politi- og Justisdepartementet om unntak fra Forvaltningslovens bestemmelse om klageadgang, "glemte" kommunen å fortelle om allerede pågående rettstvister med tidligere barnehjemsofre. Sfm.no kan nå legge fram både søknader og departementets svar.


 

Bakgrunnsfakta
Da den knusende rapporten om grove overgrep på 11 barnehjem i Bergen forelå den 26 juni 2003, ble det fra Bergen Kommunes side lovet et skikkelig oppgjør til barnehjemsofrene. Bergen Kommune hadde tidligere utbetalt hele 1,3 millioner i erstatning til et kvinnelig offer fra Morgensol barnehjem. Forliket som først ble holdt hemmelig, ble inngått for å hindre at saken kom opp for lagmannsretten en uke senere. En journalist i Bergens Tidende tipset meg personlig om forholdet. I denne aktuelle saken frafalt også kommunen foreldelseskravet. En politiker i Bergen ble dessuten erklært innhabil under selve behandlingen av saken, visstnok også etter § 6a i forvaltningsloven.

To andre kvinnelige ofre fra det samme barnehjemmet, fikk senere kr. 725.000,- hver etter et forlik med kommunen. Dette fikk de for at heller ikke deres sak skulle havne i Lagmannsretten. Det ene av de to ofrene fikk i tillegg også billighetserstatning fra staten. En billighetserstatningsordning ble således opprettet der et beløp på kr. 725.000,-, var det maksimale som kunne oppnås. Og etter den 26 juni 2003 skulle heller ikke barnehjemsofrene i Bergen lenger behøve å slite for sin rettferdighet. Bergen Kommune skulle nå ta et endelig oppgjør med fortiden i følge daværende byrådsleder Anne Grethe Strøm-Erichsen (A)

Bergen Kommune besluttet å opprette et erstatningsutvalg som skulle ta seg av alle søknader. Det ble fra kommunens side utarbeidet vedtekter som skulle gjelde for ordningen. Alle ordninger som vedtas i offentlig regi, må nødvendigvis underlegges Lov om Offentlig Forvaltning. I denne loven går det klart fram at et vedtak kan påklages. Erstatningsutvalget ble nedsatt med et sekretariat . En "ekseprtledelse"? på 3 personer bestående av en lagdommer og 2 politikere med barnevernsfaglig bakgrunn, skulle stå får alle avgjørelser, og uavhengig av hva utvalgets eget sekretariat hadde kom fram til. Så langt har ikke ett eneste offer fra Bergen oppnådd maks erstatning. Minestebeløpet som er utbetalt til nå er på kr. 50.000,- og det høyeste på kr. 625.000,-.

Underslo viktige opplysninger i søknad
Bergen Kommune har hele tiden hatt baktanker med erstatningsordningen for å unndra seg mest mulig ansvar også i ettertid. Derfor søkte kommunen så sent som den 13 januar 2004 Justis- og Politidepartementet om unntak fra forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang i forvaltningsak. Dette for å effektivt hindre at barnehjemsofre som ikke ville være tilfreds med erstatningen de fikk, skulle få anledning til å klage på vedtaket. I to søknader underskrevet av hhv nåværende byrådsleder Monica Mæland (H) og byråd for Helse og sosial Trude Drevland (H), er fakta om flere rettsprosesser som allerede var i gang mot Bergen Kommune utelatt. Hadde departementet visst dette på forhånd, så hadde de nok ikke gitt kommunen medhold i sin søknad, en søknad også Kongen i Statsråd godkjente i juni 2004.

Her er linker til dokumentene som PDF-filer. Les dokumentene nøye. I disse finner dere bevisene:

·        Søknad fra Bergen Kommune datert 13.01.04 og underskrevet Trude Drevland (H)

·        Søknad fra Bergen Kommune datert 25.03.04 og underskrevet Monica Mæland (H)

·        Svarbrev fra Justis- og Politidepartementet datert den 5 mai 2004


Barnehjemsofrene i Bergen er dermed lurt trill rundt av Bergen Kommune og erstatningsutvalget. Og av den grunn blir det derfor flere rettssaker mot kommunen i tiden framover.

Jeg vil personlig få benytte anledningen til å rette en stor takk til Justis- og Politidepartementet for hjelpen med å framskaffe kopier på dokumentene.

Jan Hansen
Barnehjemsoffer fra Bergen Guttehjem


*****
 

Kilde: Samfunnsmagasinet (05.11.04)