Til kamp mot nettside


Til kamp mot nettside
Datatilsynet vil ikke stanse nettsider som omtaler barnevernsansatte. Nå lover barnevernpedagogene rettssak – og krever at barneministeren griper inn. (Dagsavisen 02.09.04)
 

*****


Datatilsynet avviser å aksjonere i forhold til nettsted som publiserer navn på barnevernansatte og andre aktører innen barnevernfeltet. Datatilsynet mener innholdet på sidene totalt sett utgjør en samfunnskritikk som kan beskyttes av ytringsfriheten.

Tidligere har politiet henlagt anmeldelser mot medlemmer av Gruppen til Familiens Selvstendige Rett for deres avsløringer av navn på barnevernfaglige som har opptrådt krenkende overfor familier.

Denne avgjørelsen ble av begge parter anket inn til Statsadvokaten.
Statsadvokaten finner i brev datert 23.07.04 det ikke rimelig å starte etterforsking av denne saken, og slår dertil fast at partenes klageadgang er uttømt.
 BarnasRett.no kommenterer:

Europakonvensjonen artikkel 10, om ytringsfrihet, sier:

”Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser(…)”

Ytringsfriheten står sterkt i Europakonvensjonen. I tilfeller hvor et lands lovverk står i konflikt med konvensjonen, så er det landets lovverk som må vike. Det betyr at det ikke er anledning for f. eks. barneministeren å innføre et eget regelverk som griper inn i denne rettigheten, slik de barnevernfaglige ber om.

Derimot ønsker også vi at barne- og familieministeren skal ta ansvar og ordne opp. Oppryddingen må først og fremst skje i egne rekker.
Ministeren må se til at barnevernets ulovlige krenkelser av familieliv stanser. Hun har ansvar for å påse at nasjonalt og internasjonalt lovverk etterleves i egen forvaltning. Det er på høy tid at hun tar på alvor alle de mange henvendelser hun får fra fortvilte barn og foreldre som på krenkende vis holdes atskilte. Hun må sende hjem de barna som urettmessig er tatt fra sine foreldre. Og – hun bør stille til ansvar de som produserte løgnene mot familiene, de som har forårsaket så mye sorg og lidelse.

En rettssak mot Gruppen til Familiens Selvstendige Rett vil avsløre at forholdene er enda langt verre enn hva nettstedene refererer. Vi ønsker en slik rettssak velkommen. 

 

 

 

Se også:
Lar nettsted henge ut barnevernansatte
Over 200 navngitte barnevernsansatte blir trakassert og injuriert på et norsk nettsted, men politiet har henlagt to anmeldelser mot de ansvarlige. (Dagsavisen 13.08.04)