21. januar 2006

 

Barneombudet -
for barna eller for barnevernet?

Av Are Isaksen
I begynnelsen av januar sendte jeg en henvendelse på email til Barneombudet. Her er den:
 

Til: Barneombudet
Emne: Barn som er plassert i fosterhjem


Hei.

Vi er mange rundt om i landet som kjemper mot systemet innen barnevernet, og prøver å nå frem med fakta opplysninger og dokumentasjon til regjerende myndighet uten å nå frem.

Dokumentasjon på problemet finnes i rikt monn uten at noen er villige til å gjøre noe med problemet som er svært omfatende over hele landet. Mange barn og foreldre blir urettmessig splittet og barn som trenger hjelp får det ikke.

Hvis dere er villige til å se nærmere på problemet kan jeg kontaktes på 77017824 eller Are Isaksen, Storvann, 9419 Sørvik. E-post vivian-i@online.no .

Se http://www.barnasrett.no. I gjesteboka finnes og mange historier fra personer rundt om i landet. Ved et søk på http://www.sesam.no med søkeord "barnevernet" så kommer det opp hundrevis av saker og nyheter.


Med hilsen

Are Isaksen


 

OG her er svaret fra Barneombudet:
 

BARNEOMBUDET


Are Isaksen

Deres ref:
Vår ref:
Saksbeh:
Arkivkode:
Dato:
06/00038-2
AST
754

16.01.2006


Det vises til e-post mottatt 09.01. I brevet ønskes det uttalelse på hva Barneombudet mener om fylkesnemndas praksis i barnevernsaker der barnet har blitt plassert i fosterhjem.

Fylkesnemnda er satt sammen av et utvalg av alminnelige medlemmer og et utvalg av sakkyndige. De sakkyndige oppnevnes for hvert av områdene barnevern, omsorg for rusmiddelmisbrukere og tvang overfor psykisk utviklingshemmede. Utvalgsmedlemmene
blir oppnevnt av Barne- og familiedepartementet. Barneombudet har tillit til at de som sitter i nemnda har god kompetanse på sitt område.

Når barn blir plassert i fosterhjem, kan det være mange grunner til det. Hyppigheten av kontakt med familie og venner blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Hensynet til barnet skal være avgjørende for fylkesnemndas avgjørelse.

Barneombudet har tillit til at fylkesnemnda treffer den avgjørelsen som er til det beste for det enkelte barn.


Med vennlig hilsen

Knut Haanes
nestleder

Anette Storm Thorstensen
seniorrådgiver


 

Barneombudet svarte ikke på spørsmålet men bare gikk rundt problemet uten å ville ta noen stilling til problematikken.

Den 18. januar sendte jeg derfor en ny mail. Er det trolig at jeg kan vente meg annet enn svada som svar?
 

Til: Barneombudet

Emne: SV: Barn som er plassert i fosterhjem
 

Hei.

Føler at jeg ikke har fått svar på det jeg lurte på, jeg ønsker å vite hva Barneombudet mente var fornuftig kontakt og om barn plassert i fosterhjem eller institusjon skal ha mulighet til å selv ringe/sende brev til familie og venner.

I følge plakat utsendt av Barne- og familiedepartementet med FN's barnerettigheter står det på artikkel

3. TIL BARNETS BESTE - Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

9. HOLDE FAMILIEN SAMMEN - Barnet skal ikke adskilles fra sine foreldre mot sin vilje, unntatt når dette er nødvendig av hensyn til barnets beste.

12. Å SI SIN MENING OG BLI HØRT - Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt.

13. FÅ OG GI INFORMASJON - Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter.

14. TANKE , SAMVITTIGHETS OG RELIGIONSFRIHET - Barnet har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Staten skal respektere foreldrenes retter og plikter til å opplyse barnet om sine rettigheter i slike spørsmål.

Når dere uttaler at dere har tillit til fylkesnemnda, regner jeg med at dere og er opptatt av at loven og barnets beste er i fokus.


Med hilsen

Are Isaksen
*