Barnevernets saksbehandling
Av Åge Simonsen, Dr.scient. 

 

Åge Simonsen er biolog og arbeider til daglig med miljøvern. Han har betydelig innsikt i både norsk og internasjonal litteratur om barnevern, og har vært sakkyndig vitne i retten i barnevernssaker.

Artikkelen har tidligere vært postert som innlegg i en tråd med tittelen "Skepsis til barnevern", startet 9. juni 2003 på debatt-sidene til Foreningen 2 Foreldre (f2f). Den er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Undertegnede har bl.a. sittet som politisk representant i Klientutvalget (styret) i
et sosialkontor i Bergen, hvor flere barnevernssaker ble behandlet.

Erfaringene fra gjennomlesning av flere dusin barnevernsrapporter er dessverre
svært nedslående. Flere rapporter var åpenbart uetterrettelige og lite nyanserte.

Eksempelvis sto det på side 2 i en rapport at "barnevernet har misstanke om at
far drikker". Det er selvsagt ille nok at udokumenterte påstander blir fremsatt i
rapports form (men dessverre ganske vanlig). Verre er det når
barnevernspedagogen to sider lengre fremme i rapporten skriver at "far drikker"
og i oppsummeringen skriver at "far drikker mye".

Denne type glidninger i teksten finner man hyppig i denne typen rapporter.

Direkte desinformasjon, av en form som folk flest vil kalle for løgn, forekom også
relativt hyppig.

Eksempelvis ble det i en rapport påstått at "mor en dag møtte på sosialkontoret
med blåslått øye". Nå kan man naturligvis registrere at et øye er blått, årsaken
lar seg imidlertid ikke registrere. Undertegnede ba derfor om å få utlevert
referatet fra dette møtet. Der sto det at "mor møtte i dag med et blått merke på
kinnet". Morens forklaring på dette var ikke nevnt i barnevernsrapporten som gikk
videre til fylkesnemnden.

Bemerk også den ubestemte og gramatikalsk feilaktige formen "mor" i stedet for
"moren", som uten unntak blir brukt i alle slike rapporter. Rapportene omtaler
alltid fostermoren som "fostermoren", altså inkluderende, men de biologiske
foreldrene blir konsekvent omtalt i den mer distanserende og nedlatende formen
"mor" eller "far". Dette manipulerende grepet må langt på vei betraktes som
sterkt uetisk.

 

 

                                       *****

 

KRITISK UTREDNINGSMETODIK
Av Bo Edvardsson

 

"Må barna vernes mot barnevernet?"
Av Åge Simonsen

 
Fastsettelse av omsorgssvikt
Av Anne Aarskog