BarnasRett 16. januar 2006

 

Samrøre – hattebytte – rettssikkerhet?

Av Jan Hansen
Frilansjournalist (NJ)

 

Advokat Sverre Kvilhaugs innlegg i Morgenbladet var veldig interessant lesing. Innsenderen reiser her flere viktige spørsmål omkring de sakkyndiges dobbeltroller som har fått negative konsekvenser for svært manges rettssikkerhet. Advokat Kvilhaug tar i sitt innlegg også i bruk ord som samrøre og hattebytte.

Men! Og det er et stort Men! Det kan samtidig stilles spørsmål omkring enkelte advokater og dommeres samrøre og hattebytte osv. Og nettopp i forbindelse med rettssikkerheten.
For er det egentlig etisk forsvarlig av en advokat eller en dommer å operere på flere sider samtidig, spesielt dersom birollen medfører delaktighet i avgjørelser på den politiske arena?

Jeg reiser dette viktige spørsmålet av følgende årsak. I forbindelse med den pågående rettstvisten mellom Bergen Kommune og flere tidligere barnehjemsofre, så har lagdommer og advokat Bjørn Lillebergen ved Gulating Lagmannsrett, også hatt en birolle og oppgave som leder av et erstatningsutvalg opprettet av politikere i Bergen Kommune. I den samme kommunen sitter som kjent byrådsleder, Monica Mæland, som både er politiker og samtidig advokat.

Etter min mening bør det være i enhver advokat og dommers interesse at roller ikke blandes.
I alle fall ikke på den politiske arena der det kan fattes vedtak som krenker enkeltmenneskers rettssikkerhet. Advokater utfører som kjent også oppgaver på vegne av barnevernet. De samme advokatene kan i tillegg ha oppdrag for klienter som ligger i sak med barnevernet. Nødvendigvis ikke for en og samme person – men likevel.

Advokater og samtidig politiker som har oppdrag for barnevernet, bør ikke gis anledning til å ta oppdrag for klienter som ligger i sak mot barnevernet. Under barnehjemsgranskingen i Bergen, deltok advokat og Venstre politiker, Harald Hove, og paradoksalt nok i arbeidet med å avdekke grove feil hos barnevernet. Den samme advokaten har også oppdrag for Bergen Kommune i nettopp barnevernssaker.

Etter både min og manges mening, er slike dobbelroller ikke bare svært uheldig, men en direkte fare for rettssikkerheten til enhver.
 

*

Artikkelen var også publisert i Morgenbladet 20.01.06.