Barnevernsorganisasjonen K ART i Kongsberg

 

K ART stenges for godt
Det var altså ikke greit å bruke tvang for å hjelpe de fire ungdommene som bodde i barnevernsinstitusjonen i Kongsberg. (Laagendalsposten 12.05.06)

Barneverninstitusjon pålegges å legge ned driften
Fylkesmannen har vedtatt at Barnevernorganisasjonen K ART på Kongsberg må legge ned innen 15. februar. Bakgrunnen for pålegget er at driften kan ha skadelige følger for de barna som oppholder seg der og at den måten institusjonen drives på er i strid med flere lovbestemmelser. (Fylkesmannen i Buskerud 13.01.06)

Stenger barnevernsinstitusjon
Fylkesmannen pålegger barnevernsorganisasjonen K ART å legge ned driften innen 15. februar. Barnevernsorganisasjonen har én institusjon, og det er i Kløversvingen på Kongsberg. "De ansatte har ikke tilstrekkelig realkompetanse til å håndtere beboere i institusjonens målgruppe på en forsvarlig måte". I tilsynsrapporten kommer det frem at det har forekommet flere episoder med bruk av tvang der beboerne har opplevd de ansattes metoder som unødvendig brutal. De to siste årene har fire beboere fått delvis eller helt medhold i sine klager over tvangsbruken. Fylkesmannen mener det er stor avstand mellom den skriftlige framstillingen av det teoretiske grunnlaget som fremkommer i dokumenter og den praksisen som utøves i det daglige med beboerne. - Styreformann Dag H. Petersen er ikke enig i Fylkesmannens vurdering av K ART. Nå har organisasjonen satt en advokat på saken. Barnevernsorganisasjonen K ART er godkjent av Bufetat for å ta imot fire beboere. Organisasjonen skal ta imot barn med adferdsvansker. K ART har eksistert i sin nåværende form siden våren 2004. (Laagendalsposten 17.01.06)

Slår tilbake mot Fylkesmannen
Advokat Torkjell Solbø mener vedtaket om å stenge barnevernsorganisasjonen K ART i Kongsberg er basert på feil opplysninger. (Laagendalsposten 19.01.06)

Beboerne på K ART må flytte før 15. februar
Beboerne hos barnevernsorganisasjonen K ART i Kongsberg må flytte før 15. februar. Det har Fylkesmannen i Buskerud bestemt. Fylkesmannen begrunner vedtaket med at barnevernsorganisasjonen K ART ikke har satt i verk tilstrekkelige tiltak for å sikre at beboerne ikke påføres ytterligere skade ved videre opphold i institusjonen mens klagen behandles. (Laagendalsposten 30.01.06)

Stenger onsdag
Onsdag må K ART stenge sin barneverns-virksomhet i Kløversvingen 40 i Kongsberg. (Laagendalsposten 28.02.06)

Opprettholder driften av K ART
Alle de fire ungdommene som måtte flytte fra barnevernsorganisasjonen K ART, har nå fått et nytt sted å bo. Styret ved K ART har bestemt seg for å fortsette driften av hybel- og fagavdelingen i Kongsberg. (Laagendalsposten 03.03.06)