Fra Kristent Samlingspartis program:


OM BARNEVERN:


I et harmonisk samfunn er det foreldrene som gir barna en trygg og omsorgsfull oppvekst. Trygghet i oppveksten er en forutsetning for at barna skal vokse ut av barndommen og bli selvstendige og ansvarsbeviste borgere. Samfunnet har imidlertid forandret seg betydelig, til flere uheldige former for familieforhold.

Det at ekteskap, og andre stabile familieforbindelser, blir oppløst, får store følger for barna. Vold og omsorgssvikt kan følge med. Disse familieforhold gjør at barn trenger en bedre rettbeskyttelse, og fører også til at foreldrene trenger mer hjelp i omsorgsrollen. Et mål er derfor at barnevernet forbedres, og at det blir tatt rettssikkerhetsmessige hensyn til barn og foreldre. Barnets beste må komme i sentrum, i enhver familieoppløsning, og at hjelp gis til foreldre som ikke greier omsorgsoppgaven.

Foreldre må alltid varsles først, før barnevernet kan behandle saken. Alle foreldre bør ha rettshjelp, og gis økonomisk støtte der kostnadene ikke kan dekkes av egen økonomi. I alle saker der omsorgsovertagelse er resultatet, må det allikevel utgangspunktet være at barn har det best hos foreldrene. Dette kan imidlertid ikke gjelde der vold og mishandling er påført barna.

Beviselig vold og omsorgssvikt må legges til grunn for å skille biologiske foreldre fra barna ved tvang. Der hvor det blir gjort vedtak om omsorgsoverdragelse, må først den nærmeste i familien kontaktes som et fremtidig alternativ til fosterhjem. Besteforeldre kan i denne forbindelse være en god løsning, dersom de mener de har kapasitet til å påta seg oppgaven. Dette må nedfelles i barnevernsloven, slik at besteforeldre gies lovmessig rett til samvær med barnebarna.

Det har blitt et mer hensynsløst samfunn, der seksuell utnyttelse av barn har fått et større omfang. Denne seksuelle utnyttelsen av barn må få en langt strengere stafferamme.

Vi vet også at uskyldige personer er idømt uberettiget straff. Dette har store konsekvenser for vedkommende, ved at det er vanskelig å bli kvitt beskyldningene. I slike tilfeller må vedkommende være berettiget til erstatning.
 

Kristent Samlingsparti vil:

  • Alle som gifter seg skal få innføring i konfliktløsning i ekteskapet.
  • Barnas nærmeste skal først kontaktes ved plassering i fosterhjem.
  • Ved tvangssaker skal foreldre og barn ha full adgang og støtte i rettsapparatet.
  • Kommunen må ha full dekning til utgifter i barnevernssaker.
  • Alle saker av vold og omsorgssvikt avgjøres av rettapparatet.
  • Alle barn skal ha rett til å vite hvem som er de biologiske foreldrene.
  • Farskapsforholdet skal avgjøres ved DNA-test i tvilstilfeller.

Kilde: http://www.ksnettavis.no/program.htm