BarnasRett kommenterer:

Om Fremskrittspartiet (FrP)FrP vil ikke svekke familiebåndene ytterligere, men vil tvert imot ha forbud mot tvangsadopsjon der hvor barnets familie er i live:

        "Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener det er grunn til å reise spørsmålet om en hurtig fristilling av barnet for bortadoptering i saker der foreldrene er i live, vil stride mot både Den europeiske menneskerettighetskonvensjons artikkel 8 om retten til respekt for familieliv, og mot FNs barnekonvensjons artikler 8, 9, 16 og 25. Alt i alt er det lite som tyder på at adopsjon bringer større reell trygghet og harmoni i et barns liv der hvor barnets biologiske familie lever, elsker barnet og ønsker å gjenforenes med barnet eller iallfall opprettholde kontakten. For de aller fleste barn som er fjernet fra sin familie er det den biologiske familien de føler seg uløselig knyttet til og søker tilbake til.
        Disse medlemmer mener videre at proposisjonens forslag om å lette gjennomføring av tvangsadopsjon bør erstattes av et fullstendig forbud mot slik adopsjon. Under ingen omstendigheter må adgangen til bortadoptering mot foreldres vilje lettes. Tvert imot må foreldres, og annen nær families, krav på støtte til å opprettholde samhørigheten med barna styrkes.
        Disse medlemmer vil peke på at tilfeller der barnets foreldre begge er døde, og heller ikke annen biologisk familie kan eller kan settes i stand til å ta seg av barnet, kommer i en klart annen stilling. Slike tilfeller kan ikke legges til grunn for behandlingen av adopsjonsspørsmål i saker der barnet har familie i live. Disse medlemmer kan på bakgrunn av dette ikke slutte seg til Regjeringens forslag. "


Hele innstillingen: http://www.stortinget.no/inno/2004/200405-115-002.html