BarnasRett kommenterer:

Om Kystpartiet (KP)


Kystpartiets (KPs) forhold til norsk barnevern fremgår særlig i avsnittene om sosialpolitikk (5.5) og Familie- og barnepolitikk (6) i hovedprogrammet. Her er mye selvmotsigende å finne.

1)
KP mener at det er økende behov for hjelp og støttetiltak for barn utsatt for omsorgssvikt. Mao. at omsorgssvikt fra foreldres side øker på?
    Vi kan ikke se at KP har undersøkt realiteten bak disse påstandene som går igjen i den offentlige propagandaen.

2)
KP vil utbygge og styrke barnevernet for å bøte på denne angivelige svikten.
    KP ser bort fra at barnevernet skaper og utøver mer omsorgssvikt og familieskade i vårt samfunn enn noen annen gruppe.

3)
KP uttaler: "Familien er fundamentet i samfunnet. Kystpartiet vil gjennom skatte- og avgiftspolitikken gjøre den enkelte familie best mulig i stand til å klare seg selv."
    På den annen side støtter de et barnevern som ikke sjelden hindrer svakt stilte foreldre som er sosialklienter i å gjennomføre en utdannelse og skaffe seg kvalifisert arbeid.

4)
KP uttaler: "Arbeidsledige som ikke lenger har krav på arbeidsledighetsstønad i henhold til dagens regelverk, skal ha krav på stønad fra sosialkontor uten å måtte selge alt en eier og har. I tillegg skal det være mulig å få dekket kommunale avgifter fra sosialkontoret. Dette dekkes ikke i dag og det kan føre til at kommunen overtar hus og eiendom."
    På den annen side er KP øyensynlig ikke klar over at når barnevernet tvangsfjerner barn, underminerer de i den forbindelse med fullt vitende foreldrenes økonomi og arbeidsevne, hvoretter de hevder at barna ikke kan få komme hjem fordi foreldrene har for svak økonomi og for liten og dårlig bolig.

5)
KP uttaler: "Som et viktig ledd i å styrke familiens rammebetingelser vil Kystpartiet arbeide for gunstige finansieringsordninger for flergenerasjonsboliger." og "Kystpartiet vil arbeide for økt omsorgslønn til de som tar seg av pleietrengende familiemedlemmer."
    På den annen side nekter barnevernet rutinemessig besteforeldre (og annen slekt) å hjelpe barn/barnebarn og foreldre som barnevernet har i kikkerten.

6)
KP uttaler: "Kystpartiet vil med sin politikk motvirke disse truslene mot familien."
    KP ikke ser at barnevernet er en trussel nettopp mot familier.

7)
KP uttaler: "I tilfeller hvor familien ikke når frem med å skape trygge oppvekstvilkår, er det viktig å ha gode nok hjelpeordninger."
    I neste setning sier Kystpartiet: "Barnevernet må styrkes." og er ikke klar over at barnevernets ideologi er at biologisk familie til et barn ikke skal hjelpes, trass i at barnevernet samtidig mener at foreldre alltid trenger hjelp, mens de samtidig yter fosterforeldre all mulig hjelp i form av avlastning og tilskudd, trass i at det samtidig er barnevernets mening at deres fosterforeldre alltid er utmerket uansett, - uavhengig av hva barnet og dets foreldre måtte ha å berette om forholdene for barnet i fosterhjemmet.

8)
KP uttaler (om behandling av narkomane) at samfunnet skal "... i dette arbeidet gjøre mer bruk av pårørende."
    Men på den annen side holder barnevernet rutinemessig narkomane foreldre eller ungdom vekk nettopp fra deres pårørende.

Alt i alt er ikke KPs program oppmuntrende for barnevernsofre som kunne tenke seg å stemme Kystpartiet.