BarnasRett kommenterer:

Om Kristent Samlingsparti (KS)En hel del i programmet til Kristent Samlingsparti (KS) tyder på at partiet har forstått noe av virkeligheten bak barnevernets fasade:

1)
KS uttaler at barnevernet må forbedres (ikke at det skal få økede ressurser til sin nåværende type virksomhet).

2)
I nær tilknytning til uttalelsen om forbedring av barnevernet, sies det at det må taes rettssikkerhetshensyn til barn og foreldre. Lenger nede styrkes dette ved fokusering på beviskrav: "Beviselig vold og omsorgssvikt må legges til grunn for å skille biologiske foreldre fra barna ved tvang." og "Alle saker av vold og omsorgssvikt avgjøres av rettsapparatet."
    Dette siste håper BarnasRett betyr at KS vil nedlegge fylkesnemndene, som jo hverken oppfyller vanlige krav til domstoler rent formelt, eller fungerer betryggende i praksis.

3)
KS ser ut til å forstå noe av den økonomiske misèren barnevernets aksjoner medfører for familier som kommer i deres grep: "Alle foreldre bør ha rettshjelp, og gis økonomisk støtte der kostnadene ikke kan dekkes av egen økonomi." og "Ved tvangssaker skal foreldre og barn ha full adgang og støtte i rettsapparatet."

4)
Ved fjerning av barn fra hjemmet skal nær familie først kontaktes som mulig fosterhjem, og det pekes særlig på besteforeldre som egnede.
    Erfaringsmessig er det nettopp besteforeldre som er de aller best egnede i de fleste tilfeller.

5)
Besteforeldre vil man skal gis lovmessig rett til samvær med barnebarna.

6)
Når barnevernet behandler en sak, må foreldrene varsles først.

7)
KS har forstått at en del foreldre og andre som blir dømt for sexovergrep mot barn, er uskyldig dømt, og vil at disse skal få erstatning.
    Dette vil tjene også som oppreisning i samfunnets øyne generelt, og ikke minst være positivt for barna til disse ofrene for justismord.

*****

Kristent Samlingspartis program for barnevernet er i innhold og formuleringer nær identisk med Fremskrittspartiets, men slett ikke dårligere av den grunn. BarnasRett ser tvert imot positivt på at flere partier kan enes om slike viktige punkter angående barnevernet og få dem klart frem.