BarnasRett kommenterer:


I denne innstillingen finnes det visse forbehold, for eksempel er Senterpartiet reservert til at man skal lovhjemle hurtig tvangsadopsjon. Følgende oppfatninger hos Senterpartiet må derimot sees som klart negative fra barnevernsofres ståsted. Mange av dem kjenner fra før av godt til den favorisering av fosterforeldre som allerede foregår, og mange foreldre har høstet dårlige erfaringer med Aline. I innstillingen leser vi:

       " Komiteen viser til at ansvaret for styrkede familiehjem, beredskapshjem, ungdomshjem og fosterhjem ble overført fra fylkeskommunene til staten 1. januar 2004. I den forbindelse skal nye kontrakter fremforhandles.
        Komiteen mener det er viktig at det er god dialog mellom disse hjemmene og staten. Komiteen har merket seg at mange spesialforeldre er skuffet over at de ikke har fått tatt del i prosessen med utforming av nye standardkontrakter. Komiteen vil påpeke at spesialforeldrene gjør en viktig jobb med å sikre barn og unges oppvekstvilkår. Det er derfor viktig at spesialforeldrene sikres vilkår som gjør det mulig å ta på seg det ansvaret det medfører å utføre omsorgen.

        Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet mener at de nye kontraktene ikke bør svekke for eksempel pensjonsrettighetene disse foreldrene har hatt til nå. Samtidig er det viktig at det foreligger klare forpliktelser fra samfunnets side av hvordan disse hjemmene skal følges opp slik at vilkårene for fosterhjemsbarna ikke svekkes. "

- - - - - -

       " Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet viser til at det har vært usikkerhet rundt driftssituasjonen for mødrehjem, bl.a. « Aline barnevernsenter » i Oslo, som har en meget viktig funksjon i forhold til barn med rusmisbrukende foreldre.

        Komiteen ser behovet for en gjennomgang av mødrehjemmenes formål og innhold, med en vurdering av behovet for regulering og tilsyn av tiltakene, samt en vurdering av deres driftsforhold og økonomiske situasjon. I denne forbindelse kan det vurderes om Aline barnevernsenter bør gis status som nasjonalt kompetansesenter med særlig kompetanse på rusmisbruk og foreldre/barn."


Innstillingen i sin helhet: http://www.stortinget.no/inno/2004/200405-115-002.html