Ressursbruk i barnevernet

 

Samlemapper:

MultifunC-modellen. Nok et statlig eksperiment
Det statlige barnevernets storsatsing MultifunC har vist seg å bli et gedigent pengesluk. Nå er det også avslørt at MultifunC er et rent eksperiment med barn og unge; modellen er ikke utprøvd noe sted i verden. (Samlemappe)

 

Enkeltartikler:

110 millioner til barnevernet
Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) vil styrke kapasiteten og kvaliteten i barnevernet. I tillegg ønsker barneministeren flere ansatte i det kommunale barnevernet. (Nettavisen 15.05.09)

725.000 kroner for tapt barndom
En kvinne i 50-årene er tilkjent 725.000 kroner i oppreisning for overgrep og omsorgssvikt i barndommen. (Tvedestrandsposten 07.05.09)

Barneraner koster kommunen 3 millioner
Skien kommune betaler 8700 kroner i døgnet for et privat barnevernstiltak rundt en 15 år gammel kriminell jente. De årlige kostnadene blir på 3,2 millioner kroner. (Telemarksavisa 14.03.09)

Rygge-minus på åtte millioner
Rygge kommune gikk cirka åtte millioner kroner i underskudd i 2008. Samlet merforbruk i oppvekst- og kultursektoren i fjor var på 3,8 millioner og er for en stor del knyttet til barnevernstjenesten. (Moss Avis 14.02.09)

To ungdommer ferdigbehandlet på to år
Et arsenal av ansatte har i to år jobbet i en av de mest prestisjetunge barnevernssatsingene i Oslo. Prislapp: 14 millioner i året. Men kun to ungdommer har blitt ferdigbehandlet. (Aftenposten 05.12.08)

Barnehjemserstatning gir millionsmell
Erstatninger til tidligere barnehjemsbarn vil koste Mandal kommune 10 millioner kroner de to neste årene. Penger som må tas fra driftsbudsjettene. (Lindesnes Avis 27.08.08)

Barnevern døgnet rundt
Barnevernstjenesten i Levanger opplever en enorm pågang. I 2000 brukte kommunen vel åtte millioner på barnevern. Til sammenligning ble det brukt over 24 mill. kroner i fjor. Skal vi legge til grunn den siste økningen vil det bety at barnevernet inneværende år vil bruke godt over en halv million kroner i uken, sier Barnevernsleder Toril Moe. (Trønder-Avisa 28.02.08)

Barnevern for fire millioner
Fredrikstad kommune har til tross for sterk kritikk fortsatt med å kjøpe private barnevernstjenester av egne ansatte. (Fredriksstad Blad 12.02.08)

Barnevernseksperiment til 26,8 millioner
Barnevernsinstitusjonen Ås ungdomssenter er ett av seks sentre i landet som driver etter den såkalte multifunC-metoden. Bare på senteret i Ås kostet den udokumenterte metoden 26,8 millioner kroner i fjor. (Østlandets Blad 07.02.08)

Regionale konferansar om kunnskapsbaserte tiltak og metodar i barnevernet
Barne- og likestillingsdepartementet arrangerer i 2008 regionale konferansar om kunnskapsbaserte tiltak og metodar i barnevernet. (Fylkesmannen i Rogaland 02.01.08)

Tjener millioner på barnevern
- Jeg tjener ikke penger på andres elendighet. Jeg tjener penger på å løfte dem ut av elendigheten, sier Mossi Antonio Zaferi - en av flere norske "barnevernsbaroner" (Aftenposten 08.12.07). Her presenteres en annen "barnevernsbaron" Arne Holkestad, med den velstanden barnevernet har forsynt ham med.

Omsorgssprekk på 1,9 millionar
Då Ulstein kommunestyre skulle godkjenne rekneskapen for tredje kvartal kom det opp at omsorgsetaten hadde ein budsjettsprekk på 1,9 millionar. Barnevern fekk ei ekstraløyving på 240 000 kroner. Midlane skal nyttast til lønsutgifter knytt til fosterheimar og sakskostnader. (Vikebladet 01.12.07)

Overforbruk på 35 millioner kroner
Røyken kommune kommer til å bruke 35 millioner kroner mer enn de har budsjettert i 2007. Størst overskridelse blir det i helse, sosial og barnevern med 15,3 millioner. (Røyken og Hurums Avis 22.11.07)

200 millioner mer til barnevern
Regjeringen foreslår å styrke det statlige barnevernet med netto 190 millioner kroner. I tillegg omfatter budsjettforslaget en økning på 10 millioner kroner til programmet for kompetanseutvikling i det kommunale barnevernet. Det innebærer nesten en fordobling av kompetansemidlene. (BLD 05.10.07)

Erstatning for alvorlige overgrep
Etter alvorlige overgrep og omsorgssvikt har nå 404 tidligere barnehjemsbarn fått erstatning fra Oslo kommune. (Nrk Østlandssendingen 03.10.07)

Barnevernet styrkes
Utgiftene til barnevern er i ferd med å kvele enkelte bydelsbudsjetter. Byrådet styrket barnevernet med 50 millioner for i år. Nå legges ytterligere 30 millioner kroner på bordet neste år. (Aftenposten 26.09.07)

Stor auke i talet på undersøkingar
Barnevernet starta i alt vel 23 450 undersøkingar i 2006, ein auke på 10 prosent samanlikna med året før. (SSB 25.09.07)

Økte driftsmidler til barnevernet
Regjeringen foreslår å øke driftsrammene for det statlige barnevernet med 240,2 millioner kroner inneværende år. (Pressemelding BLD 15.05.07)

Fosterhjem på husmanns-kontrakter
Norsk tjenestemannslag advarer familier mot å bli fosterhjem på dagens kontrakter. (Nrk 15.05.07)

3 millioner kroner til prosjekt innen barne- og ungdomspsykiatri
Psykisk helsevern for barn og unge er et viktig satsingsfelt i Helse Øst. Det er behov for flere typer virkemidler for å styrke fagfelt og Helse Øst har derfor bevilget prosjektmidler for å styrke tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, barnevernet og andre samarbeidspartnere. (Helse Øst 07.05.07)

Barnevern- sjefer på inntektstoppen
Eiere av private barnevernsinstitusjoner ligger på inntektstoppen i Vestfold. (Tønsbergs Blad 20.04.07)

Vil stoppe melking av statskroner
Private barnevernsinstitusjoner som melker staten for penger skal stenges. (Nrk Vestfold 20.04.07)

4,4 milliarder til statlige barnevernstiltak
Foreløpige tall viser at vel 4,4 milliarder kroner ble brukt til det statlig regionale barnevernet i 2006, 8 prosent mer enn i 2005. Ved utgangen av 2006 var det nær 4 900 barn med statlig regionale barnevernstiltak. Dette er vel 300 flere enn året før, og en økning på 7 prosent. (SSB 19.04.07)

Har fortsatt avtaler med private aktører
Som et ledd i oppryddingen i Barnevernet, har Fredrikstad kommune reforhandlet avtaler med private tilbydere av barnevernstjenester. Men hvem disse aktørene er, vil ikke kommunen umiddelbart ut med. (Fredriksstad Blad 19.04.07)

5,4 millioner til konsulenter
Vestvågøy kommune brukte fire ganger mer på konsulenttjenester enn de øvrige Lofot-kommunene til sammen i fjor. (Lofotposten 17.04.07)

Når barnevernet svikter
(Finnmark Dagblad 10.02.07). BR: Barnevernet svikter! Det skyldes ikke ressursmangel, som noen hevder. Etaten forbruker store ressurser på meningsløse "tiltak", samtaler og journalføring mens problemene vokser. Barnevernet er feilslått; det er tuftet på feilslått ideologi. Ytterligere ressurstilgang vil utelukkende øke dets skadeverk.

Sparekniven skader barnevernet
– Fokus på beleggprosent kommer i konflikt med målgruppetenking. For å holde et høyt belegg må man samle forskjellige målgrupper. Hva gjør dette med de barna som allerede er på institusjonen. Og hva gjør det med de som kommer inn, spør Fredrik Melander, regionstillitsvalgt i FO for Bufetat region vest. (Magasinet Aktuell 02.03.07)

Budsjettbombe i Hobøl
Hittil ukjente budsjett-overskridelser i 2006 sjokkerer Hobøl-politikere. (Moss Avis 14.02.07)

Får refs for økonomirot
Riksrevisjonen om barnevernet: Ukontrollert pengebruk, manglende styring, uklare mål og liten oversikt over resultater. Dette fremkommer av Riksrevisjonens rapport om det statlige barnevernet, Bufetat. Tirsdag skal barnevernet under lupen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Både nåværende barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem og tidligere statsråd Laila Dåvøy er kalt inn på teppet for å forklare seg om hva som har gått galt etter at staten for to år siden tok styringen over barnevernet. (Bergens Tidende 12.02.07)

Dokument nr. 15 (2006-2007), Spørsmål nr. 509, datert 30.01.2007
Vil statsråden sette ned en uavhengig granskningskomite for å vurdere økonomibruken og behandlingsopplegget ved de nyopprettede statlige barnevernsinstitusjonene i regionene for ungdom med såkalt "tung atferdsproblematikk", eventuelt midlertidig stanse driften av sentrene inntil man kan dokumentere ansvarlig pengebruk og positive resultater av behandlingen? Fra Olemic Thommessen (H). (Stortinget)

9 000 000 000 kr brukes på barnevernet i år
Det kommunale barnevernet har driftsutgifter på 5 milliarder kroner i året. Mens det statlig-regionale barnevernet koster om lag 4 milliarder. Dette innebærer at driften av barnevernet i Norge årlig koster til sammen 9 milliarder kroner. Er det en fornuftig bruk av våre skattekroner? Av Svein Tore Marthinsen. (Samfunnsmagasinet 14.01.07)

Pengesløsing i barnevernet
Dersom 17 millioner kroner hadde blitt brukt i familien til disse såkalt skakkjørte barna, er vi sikker på at ansatte ved barnevernet hadde blitt spart for å «beskjeftige seg med annet enn sine egne konflikter». Og det hadde vært en god nyhet! Av Randi Lund-Andersen, John Andersen og Trygve Polden for Gruppen til Familiens Selvstendige Rett. (Bergens Tidende 11.11.06)

Barnevernsaker bekymrer
Barnevernstjenesten i Oppegård trenger en tilleggsbevilgning på seks millioner kroner. Det er det mest bekymringsverdige for kommunestyret når de gjennomgår tertialrapporten. (Østlandets Blad 26.10.06)

"Hvor mye er de totale kostnadene i forhold til drift og bruk av fylkesnemndene i forhold til barnevernssaker?”
Spørsmål nr. 235, fra Finanskomiteen/ Fremskrittspartiets fraksjon, av 12/10/2006, vedrørende Statsbudsjettet 2007. (Finansdepartementet 18.10.06)

112 millioner til barnevern
Regjeringen vil gi 100 millioner kroner i økte overføringer til det statlige barnevernet, og 12 millioner til det kommunale. (Sogn Avis 06.10.06)

Gir mer om nødvendig
Høyre lover å styrke barnevernet ytterligere hvis rådmannens friske fem millioner ikke er nok (Drammens Tidende 22.06.06).

Dropper dyre barnevernstiltak
Trondheim: En fjerdedel av de ansatte i barnevernet mener økonomi i for stor grad styrer valg av hjelpetiltak. Nesten halvparten av de ansatte på Heimdal at enheten unnlater institusjonsplassering på grunn av økonomiske hensyn. - For det første er vi den bydelen som har flest saker i forhold til barnetallet. For det andre har vi hatt ganske mange dyre institusjonsplasseringer som har medført store budsjettoverskridelser, sier fagansvarlig Karin Gustavsson hos barne- og familietjenesten på Heimdal. Kommunaldirektør for oppvekst, Jorid Midtlyng, sier kommunen vil ha stor nytte av rapporten, og hun er glad for kommunerevisjonens konklusjon. - De dyreste hjelpetiltakene vil ikke alltid være de beste, sier Midtlyng. (Adresseavisen 06.04.06). BR: Når barnevernerne slett ikke setter spørsmålstegn ved effekten av institusjonsplassering eller barnevernets øvrige tiltak, er det ikke rart man får mange saker i bydelen.

Ærlighet varer lengst
...Jeg er overbevist om at når private omsorgsarbeidere på en utmerket måte kan ta hånd om barn med store problemer, ja så kan de også gi våre eldre en god eldreomsorg, så lenge staten tiller med pengene som skal til. Av Siv Jensen Parlamentarisk leder, Fremskrittspartiet. (Dagbladet 24.03.06). BR: Det er dystert for barnevernsofrene at Siv Jensen ukritisk tror spørsmålet kun dreier seg om privat mot offentlig. Har hun overhode ikke merket seg hva den består i, den "utmerkede" omsorgen, til noen tusen kroner i døgnet, for barn med "store problemer" (stort sett problemer skapt av barnevernet og "omsorgs"arbeiderne selv)? Har hun ikke sett noen av alle avisartiklene om ungdommer under "omsorg" som ikke har sperrer mot kriminalitet og vold i alle fasonger og som øyensynlig gjør opprør mot tvangen borte fra foreldrenes hjem?

Barnevernsgalskapen - intet å undres på
"Det er et høyere antall barnevernsklienter i Vestfold enn i andre fylker. - Det undrer vi oss over, og vil undersøke hvorfor", sier avdelingsdirektør Ellen Nadim i Region Sør til Gjengangeren. Det er lite å undre seg over. Det betyr bare at Vestfolds "barnefaglige" er enda hissigere enn i andre fylker i å angripe familier på de samme uvettige måter som også er i bruk over alt ellers i Norge. Av Marianne Haslev Skånland. (Gjengangeren 09.01.06). - De refererte artiklene er Mange barnevernsaker (Gjengangeren 07.01.06) og Tredje best på hjelpetiltak. (Gjengangeren 07.01.06)