BarnasRett 8. oktober 2007

 

Barn som vitner

Av Agrippa

 

"Flertallet av overgrepssaker mot barn henlegges. Ikke fordi barna lyver men fordi politi og domstoler har gjort en for dårlig jobb."

Slik lyder ingressen til Dagbladets artikkel i Magasinet 6.10.2007 om seksuelle overgrep mot barn. Det hevdes med styrke at anmeldelsene henlegges utelukkende fordi politi og domstoler gjør for dårlig jobb. Muligheten for at anmeldelsene kan være falske og basert på fri fantasi og diktning sees helt bort fra. Det er ikke uvanlig at tidligere ektefeller anmelder den andre forelderen for mistanke om seksuelle overgrep mot barna i den hensikt å forhindre samvær, jf. Sanchez Cardenas v. Norge. Ved anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn basert på barnets utsagn må det dessuten taes hensyn til at små barn ikke på samme måte som voksne evner å skille mellom fantasi og virkelighet da hjernen deres ikke er fullt utviklet.

I 2006 ble det anmeldt 2010 seksualforbrytelser mot barn og unge under 19 år, ifølge Dagbladet. Det ble avsagt dom i 276 saker. Hittil i 2007 har tingrettene avsagt dom i 220 saker av denne typen, også ifølge Dagbladet.

Antall gjennomførte dommeravhør med barn er idag tre ganger så høyt som i 1994. Tidligere lagmann og høyesterettsadvokat Trygve Lange-Nielsen mener at dommeravhørene er viktige for rettssikkerheten, så fremt de gjøres på riktig måte. Ifølge Lange-Nielsen er politiet den yrkesgruppen som er best skikket til å foreta dommeravhør av barn.

- Inntil slutten av 1990-tallet ble dommeravhørene utført av psykologer. Barna ble utsatt for press og ledende spørsmål, uttaler Lange-Nielsen til Dagbladet.

Det medførte at et stort antall menn ble uskyldig dømt for overgrep mot barn. Hittil har Lange-Nielsen fått frikjent 13 menn som har vært uriktig dømt.

I sin doktoravhandling Barn som vitner skrev cand.paed.spec.'ene Åse Langballe og Kari Gamst om "problemstillinger knyttet til eksisterende rettsvern for barn som vitner i straffesaker, og som avhøres av polititjenestepersoner ved dommeravhør":

Gamst T.K. & Langballe, Å (2004). Barn som vitner. En empirisk og teoretisk studie av kommunikasjon mellom avhører og barn i dommeravhør. Utvikling av en avhørsmetodisk tilnærming. Avhandling for dr.polit. graden. Institutt for spesialpedagogikk. Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet. Universitetet i Oslo.

Langballe og Gamst forsvarte avhandlingen for graden cand.polit. i 2004. De ordinære opponentene var:

Professor Anders Gustavsson, Pedagogiska institutionen, Stockholm Universitet (1. opponent).

Forsker, dr.philos, Karin Killén, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Oslo (2. opponent). (sic)

Især 2. opponent Kari Killén er beryktet for sin fanatiske og uvitenskapelige barnevernskamp mot familien.

Nylig har de to kvinnene Langballe og Gamst utarbeidet et undervisningsopplegg beregnet på politiskolestudenter for hvordan politiet etter barnefaglige og juridiske krav skal avhøre barn som mistenkes for å ha vært utsatt for vold eller overgrep. (De har også skrevet artikkelsamlingen Samtaler med små barn i saker etter barneloven sammen med den svært barnevernkjære barnepsykologen Magne Raundalen.)

Dette høres ikke betryggende ut. Det barnefaglige elementet vil undergrave jussen, som skal sikre barnas og foreldrenes rettssikkerhet. Såkalt barnefaglig vurdering er kvalifisert synsing og har ikke noe i et dommeravhør å gjøre.


***

Innlegg på forumet Redd Barna Våre 07.10.07. Tillates gjengitt her.