Dr. philos Kari Killén
- sentral leverandør av lærebøker og foredrag til de barne"faglige" profesjoneneDet norske barnevernets holdninger og handlinger bygger i stor grad på lærestoff deres personale tilføres i opplæringen.
Mye av dette stoffet er uten faglig basis og uten støtte i vitenskapelige undersøkelser. Det bygger isteden på uholdbare "undersøkelser" og påstander. Det meste av denne litteraturen er spesielt vinklet i retning av å presse foreldre vekk fra sine barn for at barnevernet kan ha hånd om barna isteden. Resultatene av denne familiefiendtlige ideologien er katastrofale både for barnas foreldre og enda mer for barna selv.

En sentral leverandør av lærebøker og foredrag for de "barnefaglige" profesjonene og rettsapparatet er Kari Killén. Barnas Rett har her samlet en del artikler om innholdet av hennes villedende påstander. Disse kritiske artiklene kan forhåpentlig få leserne til å sette seg nærmere inn i hva hennes bøker egentlig inneholder. Det er forferdende lesning. Dette bør man også ha i tankene når man leser systemfolkenes egne rosende uttalelser om Killén, som vi bringer eksempler på i den siste artikkelavdelingen nedenfor.


Nytt 2009:
De barnefaglige selvutnevnte ekspertene hiver seg raskt på bølgen og utnytter den triste saken hvor åtteårige Christoffers stefar er dømt for å ha mishandlet ham til døde:

Vi har alle ansvar
Omsorgssvikt og overgrep mot barn er alles ansvar. Vi har kunnskapen og mulighetene, men mangler motet. Av Kari Killén, forsker emeritus, dr. philos, NOVA og Sverre Halvorsen, professor emeritus, dr. med, Ullevål universitetssykehus. (Dagsavisen 17.05.09)

##
 

Kari Killén skriver
...må jeg hellere ridse Killéns tese op: Børn kan udvise nogle symptomer, som kan være tegn på omsorgssvigt. Hun behandler på intet tidspunkt muligheden af, at symptomerne kunne skyldes andet end omsorgssvigt. Derimod plæderer hun for, at der fjernes alt for få børn fra hjemmet. Af Stig (Borgerdebat 12.02.06)

"Sveket" - barnevernets bibel
Fordi dette fungerar som ei lærebok for folk med ein enorm makt over einskiltmenneske, understøtter ho tendensane hos barnevernsfolk og fylkesnemndene til bjørnetenester og overgrep. Få bøker har forårsaka så mykje vondt som denne. Av Bernt Skrede.

Børneværnets bibel set i lyset af Børnekonventionen, dansk lov, sund fornuft og anstendighet
Bokrecensjon av forfatter Else Sommer.

Barnevernets metoder
Selv om barn kan ha det vanskelig hos sine foreldre, er sjansene på lengre sikt for at de klarer seg bra i livet, langt større om de blir boende hjemme enn om de blir plassert i fosterhjem, skriver dr. scient. Åge Simonsen. Han tar også et oppgjør med forskeren Kari Killén, som synes å være en "guru" i norsk barnevern.

Recensjon av Kari Killéns bok Barndommen varer i generasjoner
Av forfatter Else Sommer.

Fastsettelse av omsorgssvikt
Ved landets sosialhøgskoler indoktrineres unge mennesker til å tro at de besitter vitenskaplig metode for å kunne avgjøre om et barn lider under omsorgssvikt. Opphavskvinne er Kari Killén Heap. Hun har skrevet en doktoravhandling som heter "Omsorgssvikt og barnemishandel - en kasusstudie og etterundersøkelse av barn i omsorgssviktsituasjoner" (1988). Det kan stilles spørsmål både ved avhandlingens vitenskaplighet og ved Heaps tilnærmingsmåte. Av Anne Aarskog, forfatter og politiker.

Barnevernets bedømmelser
Ett mulig utgangspunkt for en vurdering av barnevernet (bv) er å se på hva deres lærebøker uttaler. Særlig kjent er Kari Killéns bok "Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar". Boken er full av ukritiske påstander, blant annet om forekomst av overgrep og tegn på slike, om omsorgsevne, om symptomer på omsorgssvikt og påvisningen av dem, om tilknytning til fosterforeldre og manglende tilknytning til foreldre. Av professor Marianne Haslev Skånland.

Kvalmende og standardiserte teorier
fra Dr. philos Kari Killèn om at omsorgssvikt går i arv. Hva som faktisk går i arv er barnevernets egen kriminelle atferd på flere områder. Av Jan Hansen redaktør Samfunnsmagasinet.

Omstridt sosionoms teorier bygger på meget spinkelt grundlag
Den norske sosionom, Kari Killén, hvis teorier i meget stor udstrækning er blevet adopteret af sociale myndigheder i Danmark, baserer sine teorier på undersøgelser af forældre til kun 17 "belastede" børn - uden kontrolgruppe af "normale" børn. Fra Borgerdebat.

Om fosterhjemsplassering og om debatten som uteble,
samt om en forsker som er sjokkert. Av advokat Sverre Kvilhaug.

Atskillelse og tap og barnevernbarns sorg
For bare ca 30 år siden skjønte ikke de barnefaglige autoritetene at det å skille barna fra foreldrene ved barns sykehusinnleggelse var skadelig. Det skjønner man i dag, men skjønner ikke at atskillelse og tap ved omsorgsovertakelse for å bli langtidsplassert i fremmed fosterhjem er minst like alvorlig. Av Sverre Kvilhaug, advokat.

Håndbok for klientutvalg og barnevernofre
dr.scient Åge Simonsen. Vedr. Kari Killén se kapittel 3.14 og kapittel 4.

Dok.nr.8:999 (1995-1996)
Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I Hagen og John Alvheim om tiltak for å gjenopprette tilliten til et barnevern i tillitskrise. Vedr. Kari Killén se spesielt kapittel 3.
 


Det offentlige Norges hyllest av Killén, samt hennes eget syn på mennesker:

Kari Killén observeres stadig på turné hvor hun sprer sin skadelige vranglære.
Et innlegg i avisa Lindesnes Avis beskriver et seminar Kari Killén har holdt for en tverrfaglig sammensatt gruppe offentlig ansatte. Avisa skriver at Kari Killén "anslår at så mange som 25 prosent av alle barn i Norge er utsatt fra en eller annen form for overgrep eller vanskjøtsel".
Det er uforståelig for oss at de offentlig ansatte og avisa selv ikke reagerer. Det er en aldeles vanvittig påstand at hele 25 % av norske barn er utsatt for overgrep mv. At ikke folk gjennomskuer løgnen!
Les selv: Godt besøkt seminar om overgrep mot barn (Lindesnes Avis 04.01.02)

Barndommen varer i generasjoner
Barndommen varer ikke bare livet ut. Den varer i flere generasjoner, sier Kari Killén. Av John Roald Pettersen (Pedagogisk Forum)

Den vonde arven
Barn som ikke får hjelp til å bearbeide smertefulle opplevelser, vil videreføre dem til egne barn, hevder Kari Killén i boka «Barndommen varer i generasjoner» (Dagbladet 07.01.01)

Presentasjon: Kari Killén
Forsker emerita / sosionom / dr. philos. (NOVA)

Om å se de sårbare barna
Statsråd Laila Dåvøy hyller 70-års jubilanten Kari Killén (Bfd 19.04.04)

Mor, barn og videotape
Forsker Kari Killén har i åtte år filmet mødre med barn for å finne ut av "hvordan det kan gå galt". I denne artikkelen mener hun å kunne se på tilfeldige barn hun møter i butikken, at de ikke har det godt hos sine foreldre. (Psykisk Helse 5/2001)

Barns varierende oppvekstvilkår
Et jubileumsskrift til Kari Killén av Anna L. von der Lippe og Simon R. Wilkinson. (Tidsskrift for Den norske Lægeforening nr 2/2006)