Artikler av advokat Sverre Kvilhaug

En samling artikler og analyser av advokat Sverre Kvilhaug.

 

ATSKILLELSE BARN OG FORELDRE – DET FORTIDDE TRAUME?
Det er forskningsmessig grunnlag for å si at tidlig atskillelse mellom barn og foreldre kan være skadelig. Hvorfor er det så vanskelig å få oppmerksomhet om dette temaet fra leger, psykologer og forskere i Norge? Av Sverre Kvilhaug, advokat. (25.01.08)

Hensynet til barnets beste i barnevernssaker i lys av forskningsbasert kunnskap
Innlegget tar opp forholdet mellom begrepet ”barnets beste” og empirisk forskning som belyser dette kriteriet. Forfatteren drøfter hva som burde være innholdet av den rettslige standarden, i lys av foreliggende forskning. Særlig tematiseres materiale knyttet til atskillelse foreldre og barn, og hvordan slik viten bør integreres i de rettslige beslutningsprosessene knyttet til omsorgsovertakelse. Av Sverre Kvilhaug, advokat. Publisert i Kritisk Juss 2007 (33) s 111 – 132, utgitt av Rettspolitisk Forening. (15.10.07)

Hensynet til barnets beste i barnevernsaker i lys av forskningsbasert kunnskap
Når jurister drøfter hensynet til barnets beste i barnevernsammenheng, dvs. i spørsmål om omsorgsovertakelse eller tilbakeføring, dreier det seg i hovedsak om generelle betraktninger vedrørende det såkalte biologiske prinsipp, ofte uten at prinsippet i særlig grad prøves opp mot faktum i saken. I fylkesnemndvedtak er det ikke uvanlig at prinsippet er nevnt på en slik kortfattet måte at det mer framstår som en slags pliktøvelse fra nemndsleders side for å synliggjøre at hun er kjent med prinsippet enn som en reell prøving av om prinsippet er konkret ivaretatt. Av advokat Sverre Kvilhaug. (21.02.07)

Tidlig atskillelse fra mor og langtidsutvikling av sykdommer
Det foreligger mye internasjonal forskning som dokumenterer risiko for psykiske og somatiske lidelser, herunder kreft, etter atskillelse helt opp til 17-årsalderen. Av Sverre Kvilhaug, advokat. (Tidsskrift for Den norske Lægeforening Nr.4 / 15.02.07)

Samrøre
Psykologenes hattebytter i barnevernssaker reiser spørsmål om kravet til rettferdig rettergang oppfylles. Av Sverre Kvilhaug, advokat. (BarnasRett 20.02.06)

Atskillelse og tap og barnevernsbarns sorg
For bare ca 30 år siden skjønte ikke de barnefaglige autoritetene at det å skille barna fra foreldrene ved barns sykehusinnleggelse var skadelig. Det skjønner man i dag, men skjønner ikke at atskillelse og tap ved omsorgsovertakelse for å bli langtidsplassert i fremmed fosterhjem er minst like alvorlig. Av Sverre kvilhaug, advokat. (November 2003)

Barnevernets livsløgn
Barnevernssaker som kommer fram i media, er bare toppen av isfjellet. Årsaken til at slike omsorgsovertakelser skjer i så stor skala som de gjør, er at barnevernet og de instanser som samarbeider med barnevernet, samt fylkesnemndene, lever med en sterkt grunnfestet livsløgn om at omsorgsovertakelse er et bra tiltak. Av advokat Sverre Kvilhaug. (2003)

Kollektiv uforstand hos barnepsykologer og barnepsykiatere?
Fagfolk anerkjenner ikke barns meget sterke traumatiske reaksjoner på omsorgsovertakelse. Av advokat Sverre Kvilhaug.

Hvorfor omsorgsovertakelse med langvarig fosterhjemsplassering er skadelig for barn
Det separasjonstraumet barna påføres ved en omsorgsovertakelse, kan gi fatale konsekvenser, også lenge etter at barnevernets rolle er forbi, i form av depresjon, suicid, post traumatisk stressreaksjon osv. Av Sverre Kvilhaug, advokat.

Om fosterhjemsplassering og om debatten som uteble,
samt om en forsker som er sjokkert. Av advokat Sverre Kvilhaug. (2001)

Om fosterhjemsplassering, Vinnerljungs bortforklaringer og barnevernets og fosterhjemsforeningens livsløgn
Advokat Kvilhaug går i rette med Bo Vinnerljung når denne forsøker å bortforklare sine egne tidligere forskningsfunn. (2001)

Barnevernet i Norge - Befringutvalget
Internasjonal barnevernforskning av betydning for spørsmålet om omsorgsovertakelse er til barnets beste. - Brev til professor Edvard Befring, leder av det såkalte Befring-utvalget. Av advokat Sverre Kvilhaug. (07.06.00)

Dagens barnevern knuser familiene og reduserer barnas livskvalitet
Barnevernet må tvinges til å samarbeide med familiene i stedet for å motarbeide dem. Av advokat Sverre Kvilhaug. (09.12.99)