Partiene og barnevernet
 

Politikerne er gjennom flere år blitt alarmert om tilstanden i barnevernet. Ingen av dem viser vilje til å sette seg inn i barnevernofres situasjon og kamp mot barnevernet. Tvert imot foreslår de fleste (alle?) politiske partier å øke barneverntjenestens budsjetter.
Barnevernsofre er imidlertid også velgere, og kan her underrette seg om hvordan det står til med deres eget parti.

Stortingsvalget høsten 2005

Se også:

Enkeltsakskunnskap
Hvor ofte har vi ikke hørt og lest myndigheter og politikere si: ”vi kan ikke gå inn i enkeltsaker”. Som om hensikten var å kreve at myndigheter og personer uten formell kompetanse og partsstatus skulle gripe direkte inn. Politikere og byråkrater som velger denne avvergestrategien signaliserer i realiteten at de ikke vil vite om visse saker. Dermed unngår de også å skaffe seg kunnskaper om hvordan systemet fungerer for foreldre og barn. Av Ole Texmo. (Samfunnsmagasinet 16.12.07)

 

#

SV - om barnevernet
(SVs søketjeneste)

- Jeg krever full omlegging av Barnevernet!
"Jeg er blitt spurt om hva jeg mener om Barnevernet i vårt land.
La meg si med en gang: Jeg er POSITIVT for VERN AV BARNA! Men som politiker vil jeg arbeide for en full omlegging av institusjonen Barnevernet." (Blogg: Pastor Torp 07.08.09)

Styrket samarbeid mellom barnehagen og barnevernet
Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet lanserte onsdag veilederen ”Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten”. (Pressemelding/BLD (05.08.09)

Redegjørelse om barnevernet
Mandag 18. mai redegjorde barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt for situasjonen i barnevernet (BLD 19.05.09). Kommentar: BarnasRett har en ganske annerledes forståelse av situasjonen i barnevernet enn det barne- og likestillingsministeren fremholder i sin redegjørelse for Stortinget.

Flere ansatte i det kommunale barnevernet
Arbeidsoppgavene i det kommunale barnevernet har økt betydelig i de senere årene, samtidig som antall stillinger ikke har økt tilsvarende. Regjeringen mener derfor det er behov for å tilføre barnevernet i kommunene ressurser for å tilsette flere fagfolk og for å stimulere til interkommunalt samarbeid. (BLD 16.05.09)

Innskjerper praksis i barnevernssaker
Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) pålegger kommunene å overta omsorg for barn raskere enn i dag når hjelpetiltak ikke virker. (iTromsø 18.05.09)

110 millioner til barnevernet
Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) vil styrke kapasiteten og kvaliteten i barnevernet. I tillegg ønsker barneministeren flere ansatte i det kommunale barnevernet. (Nettavisen 15.05.09)

Ap har sviktet i fire år
Høyre er mot regjeringens dreining fra plassering i institusjon til fosterhjem. - Høyre er mot regjeringens dreining fra plassering i institusjon til fosterhjem. - Forslag fra Høyre om økt satsing på institusjonsbarnevernet for denne gruppen er nedstemt av de rødgrønne. Av Olemic Thommessen (H). (Hamar Arbeiderblad 13.05.09)

Flertall sa nei til å true foreldre med barnevern om barn ikke kan norsk
Erlend Wiborg (Frp) fikk ikke flertall for forslaget om å true foreldre med barnevernet dersom fireåringer ikke kan norsk. (Moss Avis 08.05.09)

Frp truer foreldre med barnevernet
Moss innfører språktest for alle fireåringer. Frp vil ha meldeplikt til barnevernet hvis det avdekkes at barn ikke kan norsk. (Moss Avis 05.05.09)

Bedre vern av barn og unges rettigheter
- Jeg vil sikre det enkelte barns rettsikkerhet ved tilbakeføring til biologiske foreldre. Derfor vil jeg endre barnevernloven slik at en omsorgsovertakelse bare kan  oppheves når det er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg, sier Anniken Huitfeldt (Ap). (BLD 24.04.09)

Svikt vi ikke kan leve med
Over 42 000 barn og unge i Norge får hjelp fra barnevernet hvert år. Vi har svært mange gode barnevernsarbeidere her i landet, og de ansatte i kommuner og etaten gjør en god jobb. Vi skal være fornøyd med det vi gjør bra, men ikke fornøyde så lenge barn med behov for omsorg ikke får den hjelpen de trenger. Av Anniken Huitfeldt, barne- og likestillingsminister. (Bergens Tidende 31.03.09)

Inga Marte går i front for barna
Partiene på Stortinget slår ring om barna med et dokument om barns rettigheter som skal vedtas på å partienes landsmøter. (Tønsbergs Blad 17.03.09)

SVs innspill til økonomiplanen
SV ønsker at man skal styrke PPT og barnevernet. (Indre Akershus Blad 16.03.09)

All vold mot barn forbys
Kan straffeloven brukes mot foreldre som gir barnet sitt en mild klaps? Mot dem som gir ungdommen sin husarrest og dermed føler seg krenket? Mot dem som tar hardt i barnet når det slår seg vrang, eller mot dem som ydmyker eller baktaler barnet sitt? Barne- og likestillingsdepartementet har foreslått å endre barneloven om fysisk avstraffelse av barn. Departementet ønsker å presisere at all fysisk og psykisk vold mot barn i fremtiden er ulovlig og straffbart. (Aftenposten 15.03.09)

Ba henne slutte kampen
I går ettermiddag fikk Unni Ødegård fra Snartemo møte SV-politiker Olav Gunnar Ballo på Stortinget. Der fikk hun selv fortelle med egne ord om kampen hun har ført mot norske helsemyndigheter de siste åra. Ballo lyttet interessert, men understreket at han ikke kan gjøre noe konkret i Ødegårds sak. - Jeg har snakket med helseminister Bjarne Håkon Hanssen som sier at saken er sluttbehandlet fra departementet. Jeg kan ikke som politiker overprøve en slik avgjørelse, sa Ballo. I stedet ba politikeren Ødegård om å vurdere å gi opp kampen mot helsevesenet. - Hva synes du om at et departement på bakgrunn av telefonsamtaler, melder en mor til barnevernet? spør Farsunds Avis. - Det har utvilsomt bidratt til å skjerpe konflikten, også siden departementet har gått ut offentlig i ettertid, sier Ballo.(Farsunds Avis 13.03.09)

Barnehjemsbarn - fri rettshjelp
Barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep bør få fri rettshjelp fra kommunen. Det mener Demokratenes Vidar Kleppe. (Nrk Sørlandet 10.03.09)

Vil gi barnevernet 1 milliard ekstra
Etter sjokkrapport om dårlige forhold. (Dagbladet 06.03.09)

Gir regjeringen skylden for barnevernsproblemer
Erna Solberg (H) mener regjeringens allergi mot private institusjoner fører til at viktige tilbud til unge i barnevernet faller bort. (TV2 Nyhetene 03.03.09)

Regjeringen foreslår omfattende endringer av barnevernloven
BarnasRett.no har sendt inn høringsuttalelse sammen med Gruppen til Familiens Selvstendige Rett (GFSR) og nettforumet Redd Våre Barn (RVB).

Omfattende endringer i barnevernloven ut på høring
>Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt tar nå et helhetlig grep om barnevernloven gjennom en rekke endringsforslag. Blant forslagene er styrking av ettervernet og plikt til å utarbeide individuelle planer. Forslagene sendes nå ut på høring.
Om hjelpetiltak ikke fungerer etter hensikten, må barnevernet vurdere tidligere omsorgsovertakelse enn i dag.  – Den hjelpen vi setter inn i hjemmet må ikke føre til at barn blir værende for lenge under forhold som er skadelige for dem, sier Anniken Huitfeldt. Hun vil også ha strengere kriterier for tilbakeføring til foreldrene etter omsorgsovertakelse. – Tilbakeføring må ikke skje dersom det er reell tvil om at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg, sier Huitfeldt. (Pressemelding, BLD 23.10.08)

Vil gi barnevernet mer makt
Regjeringen vil gi barnevernet mer makt, slik at de oftere og tidligere kan overta barn som utsettes for omsorgssvikt. (P4 22.10.08)

Mener barnevernet må bli tøffere
Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt ønsker at barnevernet skal bli mer aktive for å avsløre overgrep i innvandrerfamilier. (TV2 Nyhetene 29.09.08)

Redd de små barna!
"Denne uka lanseres kampanjen «www.reddsmaa.no» Kampanjen skal presse fram endringer som sikrer små barn en trygg oppvekst uten krenkelser, vold og overgrep. SV støtter kampanjen og anbefaler alle å skrive under på oppropet, slik at vi kan få fart på arbeidet med å gi alle barn trygge oppvekstvilkår." Av Inga Marte Thorkildsen, stortingsrepresentant for SV. (Østlands-Posten 18.01.08)

Cocoon opp i Stortingets spørretime
Både stortingsrepresentant May-Helen Molvær Grimstad (KrF) og Sigmund Kroslid (KrF) har engasjert seg i Cocoon og deres problemer med å få tildelt barn til institusjonen. I går ble saken tatt opp i Stortingets spørretime. (Farsunds Avis 17.01.08)

Styrking av barnevernet
Av Stortingsrepresentant Espen Johnsen (Ap): "Barnevernet har over flere år hatt en vanskelig økonomi. Derfor er det betryggende at den rød-grønne regjeringen bevilger 100 millioner kroner ekstra til det statlige barnevernet neste år. I tillegg kommer kompetansehevende tiltak i det kommunale barnevernet på 12 millioner." (Oppland Arbeiderblad 24.12.07)

Kystpartiet vil styrke barnevernet
Vi ser i dagens samfunn at det flere og flere barn er utsatt for omsorgsvikt. Kystpartiet ønsker å styrke det lokale barnevernet og barnevernsvakten. Av Hildur Larsen, Kystpartiet. (Norge Idag 30.10.07)

Foreslår lov for fosterheimer
Lovforslaget May-Helen Molvær Grimstad (KrF) nå fremmer, er støttet av tre andre representanter i KrF-gruppa på Stortinget. Molvær Grimstad sier at lovforslaget er en direkte konsekvens at hun etter stortingsvalget 2005 ble leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget. (Romsdals Budstikke 16.10.07)

200 millioner mer til barnevern
Regjeringen foreslår å styrke det statlige barnevernet med netto 190 millioner kroner. I tillegg omfatter budsjettforslaget en økning på 10 millioner kroner til programmet for kompetanseutvikling i det kommunale barnevernet. Det innebærer nesten en fordobling av kompetansemidlene. (BLD 05.10.07)

Vi skal ha et likeverdig og kunnskapsbasert barnevern
Åpningstale under Norsk Barnevernkongress. Av Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem. (regjeringen.no 19.09.07)

Karita vil ha Molde som pilotkommune
Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) lover et løft for barnevernet. (Romsdals Budstikke 08.09.07)

Krf mener at fosterforeldre redder barn
Krf har valgt å legge vekt på fosterhjemsordningen i sitt valgprogram. Områdene de ønsker å fokusere på, er reelle nok. I likhet med resten av barnevernsordningen, så fungerer ikke fosterhjemsordningen i det hele tatt. Men Krf må begynne der barna i utgangspunktet hører hjemme – hos sin egen biologiske familie. ”Øser” man ut penger og gir riktig type hjelp og støtte til rett tid til de familiene som har behov for det, så vil ikke behovet for fosterforeldre bli større, men atskillig mindre! Av rtl. (07.09.07)

FOere vil ha kommunal makt
Minst fem FOere er ordførerkandidater ved høstens kommunevalg. Tidligere nestleder Bård Hogstad er SVs ordførerkandidat i Ski kommune. (Fontene 06.09.07)

Ønsker barneby
Kan den neste SOS-barnebyen havne i Drammen? Det ønsker iallfall Venstre i byen. Stine Osnes i Drammen Venstre sier de ønsker å supplere vanlige barnevernstiltak i området med å bygge en SOS-barneby for barn som ikke kan bo sammen med sine familier. (Nrk Østafjells 27.08.07)

Sandnes Arbeiderparti
Vil vil: at Barnevernet og Pedagogisk Psykologisk Tjeneste skal ha tilstrekkelige ressurser til å utføre både lovpålagte og forebyggende tiltak. (Aftenbladet 21.08.07)

Sandnes Senterparti
- Det er nødvendig å styrke helsestasjonstjenestene og barnevern for å gi et godt tilbud til den yngste del av befolkningen. (Aftenbladet 21.08.07)

Strand SV
SV vil: styrke barnevernet, særlig gjennom økte ressurser til forebyggende arbeid. (Aftenbladet 21.08.07)

Hå Fremskrittsparti
- Fremskrittspartiet ønsker at barnevernstjenester først og fremst skal ha en hjelpefunksjon i samarbeid med foreldrene. Hå FrP vil: - At barnevernet skal styrkes ved økt satsing på forebyggende tiltak; At barnets nærmeste familie alltid skal utredes som første alternativ ved plassering i fosterhjem; Gå inn for å heve kompetansen innen barnevernet.

Raundalen vil kontrollere foreldrene
Raundalen har åpenbart et mål og en klar hensikt med sitt utspill. Det er å få flest mulige politikere og egne politiske støttespillere til å få lovfestet en rett som gjør at det offentlige, omsider kan få full kontroll over enkeltindividet både ute og i eget hjem. Og akkurat når det måtte passe staten. Demokratene er på foreldrenes side og vil gjøre det som står i vår makt for at Raundalen og hans likesinnede ikke skal lykkes. Av Jan-Ove Fromreide, Demokratene i Bergen.

- Fosterforeldre redder barn
Fosterforeldres vilkår er en av Krfs kampsaker både sentralt og lokalt. Tidligere familieminister Laila Dåvøy har engasjert seg sterkt i kampen for å bedre forholdene for fosterforeldre. Da hun i helga var i Bodø fikk hun møte Mariann og Paul Holmstrøm, som har vært fosterforeldre i tre år. (Avisa Bodø 18.08.07)

- Krf er modige
Kristelig folkeparti vil gi alle barn en trygg barndom. Nå utfordrer de andre partier til samarbeid om å styrke barnevernet. (Nrk 17.08.07)

Må satse mer på fosterhjem
KrF utfordrer kommunene til større satsing på fosterhjem. Partiet mener godtgjørelsen til fosterforeldre er tilfeldig og dårlig. Britt Tønne Haugan i Krf synes ikke jobben til de som tar i mot fosterbarn blir verdsatt bra nok. Hun mener godtgjøringen er for lav, og sier fosterforeldrene har få rettigheter. (Nrk Trøndelag 14.08.07)

Liker best å pakke ut
Som journalist lærte Odd Anders With, KrF å skille klinten fra hveten. Noe han nyter godt av som politiker. - Han har laget en liste som viser 100 av de viktige sakene partiet har gått inn for og mange fått gjennomslag for. - Ja til mer penger til barnevernet. - For eksempel trenger ikke alle gratis hall- og baneleie. Vi har foreslått at barn og ungdom kan få det, men at de voksne betaler for seg. Slik kan vi frigjøre nødvendige ressurser for eksempel til barnevernet. (Byavisa 07.08.07)

Her er posisjonens skryteliste!
Arbeiderpartiet, SV og SP har styrt Bodø i åtte år. Tirsdag la de fram sin "skryteliste" over hva de har fått til de siste fire årene. - Styrket barnevernet betydelig. (Avisa Bodø 07.08.07)

Lar seg ikke stoppe
- Jeg har fått skarp kritikk i kommunen fordi jeg engasjerer meg i enkeltsaker og enkeltmenneskers skjebne, sier Svein Otto Nilsen, Demokratenes ordførerkandidat. (Byavisa Trondheim 31.07.07)

SVs satsing på barn og unge
- SV sitter med ledene posisjoner i Rana, vi har ordfører og varaordfører. - Vi har fått gjennomført mye god SV-politikk for barn og unge i den perioden som nå snart er over. - Barnevernet er styrket med flere stillinger i denne perioden. Av Liv Hauknes, varaordfører SV; Johanne Alteren, 5. kandidat på kommunevalglista SV og Marit Tennfjord, lokallagsleder SV. (Rana Blad 08.07.07)

KrF Kvinnene vil styrke fosterhjemsarbeidet
Det er viktig at rammevilkårene for fosterforeldrene er slik at det til enhver tid er personer som finner det mulig å gå inn i oppgaven som fosterforeldre, uttaler landsmøtet til Kristelig Folkepartis Kvinner. (Norge Idag 12.06.07)

KrF kjemper for skolen
- Derfor er også barnevernet en sektor som må styrkes og få kompetanse og midler til å komme inn på et tidlig tidspunkt i familier hvor barn sliter med ulike former for omsorgssvikt. (Halden Dagblad 01.06.07)

– Trygg oppvekst
Krfs ordførerkandidat har familie, full barnehagedekning, effektivt barnevern og gode kår for de eldre som fanesaker frem mot årets valg. – For KrF står trygg oppvekst som det mest sentrale for fremtiden, sier Tone Tvedt Nybø . (Bygdebladet 25.05.07)

Auka satsing på barnehagar og barnevern
- Regjeringa si sterke satsing på dei yngste vert òg stadfesta ved at løyvinga til drift av det statlege barnevernet vert auka med 240 millionar kroner for dette året. Auka er naudsynt for at etaten skal kunne ta seg av ein vekst av klientar i høve til 2006, seier Erling Sande, familiepolitisk talsmann i Senterpartiet. (Senterpartiet.no 16.05.07)

Nøktern, men handlekraftig!
Kristin Halvorsen er den første norske finansministeren som bruker mindre oljepenger enn hun har anledning til, men hadde likevel med seg gulrøtter til skolebarn, økt satsing på kollektivtransporten og noen ekstra penger til en offensiv miljø satsing, da hun la frem revidert nasjonalbudsjett. Hun oppfordrer kommunene til å skyte inn noe ekstra slik at også grunnskoleelever får dette tilbudet. Men er også opptatt av å få styrke rådgivningstjenesten og barnevernet. (Aktuell 15.05.07)

Økte driftsmidler til barnevernet
Regjeringen foreslår å øke driftsrammene for det statlige barnevernet med 240,2 millioner kroner inneværende år. (Pressemelding BLD 15.05.07)

Frp-kommuner rause mot de eldre
Barnehager og barnevern får mindre penger i kommuner der Frp har ei hånd på rattet enn i gjennomsnittskommunen. Andelen barn i barnevernstiltak er også lavere i Frp-land. (Demokraten 10.05.07)

Kampklar i Bondevikland
Barnevernsatsing: Dagfinn Høybråten og KrF vil gi barnevernet større ressurser. (Romsdals Budstikke 28.04.07)

Store forventninger til SOS-barneby i Bergen
Ordfører Herman Friele (H) i Bergen uttrykte glede over at en SOS-barneby skal bygges i byen, da han tirsdag avduket en av de åtte grunnsteinene som markerer at byggingen av byen er kommet godt i gang. Markeringen fant sted i Kjøkkelvik utenfor Bergen sentrum der barnebyen skal stå ferdig i 2008. (Seher 17.04.07)

Politikerne i Trondheim avviste høring om barnevernet
Partiene Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Pensjonistpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Rød Valgallianse stemte imot høring. Av Svein-Otto Nilsen Gruppeleder for Demokratene i Trondheim bystyre. (Samfunnsmagasinet 08.04.07)

Hudfletter barnevernet
Bystyremedlem Svein Otto Nilsen (Demokratene) krever politisk oppvask om barnevernet i Trondheim, etter flere saker der fosterbarn er blitt skilt fra sin biologiske familie. (Nrk Trøndelag 03.04.07)

Vil ha sosionomer inn i skolen
SVs Åsa Elvik vil ha sosionomer inn i skolen slik at lærerne kan få konsentrere seg om å være pedagoger. – Vi må gjøre det vi sier i festtalene, nemlig å satse på lærerne. Det kan vi gjøre ved å slippe andre yrkesgrupper inn i skolen. Ikke til erstatning for lærerne for å spare penger, men som et tillegg, sier Elvik. Hun nevner sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger som eksempler på hva hun tenker på. (Jarlsberg 30.03.07)

Solberg og Høyre er virkelig tapt bak en vogn
Hvis vi trengte noen bekreftelse på at Høyre er på fullstendig gal vei, får vi det her. Av Marianne Haslev Skånland. (Redd Barna Våre 29.03.07)

Barna må stå i fokus
Kystpartiet i Troms mener alle kommunene skal utforme en helhetlig oppvekstplan for barn og ungdom, som bla skal omfatte psykisk helsearbeid for barn og unge, og legger til rette for gode og trygge oppvekstmiljø. Vi mener staten må ta ansvar og gå inn med øremerkede midler til barnevernstjenesten, BUP og PPT, for å sikre likhet og de økonomiske rammene, slik at vi får økte menneskelige ressurser for å imøtekomme et økende behov. Alf M. Fagerheim, politisk nestleder Kystpartiet i Troms. (Nationen 28.03.07)

Opprør mot barnevernet
Flere stortingspolitikere hevder at barnevernet er i krise, og svikter sine omsorgsoppgaver. Nå forlanger de at justisministeren ordner opp. (Ringerikes Blad 28.03.07)

SV et Sosialistisk Velferdsparti
(Sandefjords Blad 29.03.07). BR: Med SV i regjering er barnevernet blitt styrket.

Barns rettigheter på alvor
Kystpartiet i Troms: Samarbeidet mellom helsesøster, barnehage, skole og barnevern må kunne bli atskilligere bedre enn det er i dag. Taushetsplikten må ikke være et hinder for å hjelpe barn, og å gi akutt hjelp til barn. (Folkebladet 21.03.07)

Behov for flere fosterhjem
Mandag 19. mars lanserer Barne-, ungdoms- og familieetaten sammen med Oslo og Trondheim en landsomfattende fosterhjemskampanje for å rekruttere flere til å bli fosterforeldre. - Det er et konstant behov for nye fosterforeldre, og jeg støtter helhjertet opp om denne kampanjen. Ved aktiv rekruttering kan man finne de rette familiene til barna. Det er særdeles ønskelig å få flere fosterforeldre med ulik kulturell bakgrunn, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap). (BLD 10.03.07)

KrF vil drive enda mere klientifisering av barnevernsbarn
Her eksemplifiseres det gjennom Kristelig Folkeparti, som observerer at så mange barn etter år under barnevernets storartede omsorg slett ikke er blitt voksne og selvstendige når de fyller 18 år og kastes ut fra de "kjærlige fosterhjemmene" når disse ikke lenger får betalt.  Kommentar av Marianne Haslev Skånland. (Redd Barna Våre 11.03.07)

Ski Høyres valgprogram 2007-2011
-
Gi barnevernet ressurser til å følge opp barn som trenger det. (Østlandets Blad 26.02.07)

- Barnas beste går foran foreldreretten
Hensynet til barnets beste må gå foran foreldreretten, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Lisbet Rugtvedt (SV) som i går holdt foredrag på Kristne Friskolers Forbunds skolelederkonferanse på Lillestrøm. (Sambåndet 17.10.06)

Vil frata foreldrene omsorgen for barna
Innvandrerforeldre som ikke lærer barna sine norsk skal kunne bli fratatt omsorgen for egne barn. Det mener Frps familiepolitiske talsmann Ulf Erik Knudsen. (Bergensavisen 03.06.06)